Integritetspolicy

Encompass International Services S.L. i enlighet med bestämmelserna i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och fri omsättning av sådana uppgifter och genom upphävande av direktiv 95/46 / EG (Allmänna dataskyddsbestämmelserna) och enligt principen om öppenhet i vår kompis informerar användarna om sin webbplats och Integritetspolicy.

Ansvar för: Encompass International Services S.L. CIF: B54808266 Elektronisk adress: info@encompass.es

Vi behandlar dina data för att skicka meddelanden om våra kampanjer, jobb och aktiviteter. Användare av vår hemsida kan bestämma, fritt och frivilligt, om de vill lämna personuppgifter som kan krävas med intresse av att kontakta oss.

I den meningen kan användaren på frivillig basis tillhandahålla personlig information, antingen genom vissa former av datainsamling som ingår i de olika delarna av webben eller via e-postadresser.

De insamlade personuppgifterna kommer att bli föremål för behandling, både automatiserad och, i förekommande fall, konventionella och inkorporeras och behållas i vissa filer som ägs av Encompass International Services S.L., vilka alla är vederbörligen registrerade i Allmänna dataskyddsregistret.

I allmänhet har samlingen och behandlingen av dina personuppgifter följande ändamål: för att kunna kontakta användaren, delta och hantera de frågor, kommentarer, förfrågningar eller förslag som skickas korrekt hantera grundläggande administrativa uppgifter skicka information av intresse i förhållande till vårt arbete.

Med hjälp av att skicka dina personuppgifter via e-post eller via formulären på webbplatsen förstår vi att du godkänner oss på ett visst sätt för att behandla dem i enlighet med de angivna syftena.

De personuppgifter som lämnas kommer att behållas så länge som meddelandet upprätthålls för att uppfylla de lagliga skyldigheterna, för att svara på din begäran ,, tills du begär att den raderas. Mottagarna av den information som lämnas kommer att vara den personal som ansvarar för företaget, förbinder sig att använda de angivna uppgifterna, respektera deras konfidentialitet och använda dem enligt ovan nämnda syften.

Du kan utöva följande rättigheter över överförda personuppgifter:

  • Begär tillgång till dina personuppgifter.
  • Begär korrigering och radering.
  • Begär begränsningen av din information.
  • Be om motstånd mot behandlingen av dina uppgifter.
  • Övriga rättigheter erkända i gällande föreskrifter

Utövandet av ovan nämnda rättigheter kan utföras i enlighet med gällande bestämmelser genom en begäran till vår email info@encompass.es

Dina uppgifter är konfidentiella och kommer inte att överföras till tredje part.

Användaren ansvarar för att kommunicera till Encompass International Services S.L. Alla ändringar av de angivna personuppgifterna. Encompass International Services S.L. följa bestämmelserna i gällande bestämmelser om skyldigheten att upphäva personuppgifter som upphört att vara nödvändiga för det ändamål eller det syfte för vilket det samlades in, blockera det för att möta de eventuella skulder som uppstår vid databehandling och endast under begränsningsperioder för nämnda ansvarsområden. När dessa tidsfrister har löpt ut, kommer denna information att slutgiltigt elimineras med säkra metoder.

Barn under 18 år får inte skicka personliga uppgifter utan samtycke från deras förälder eller vårdnadshavare. Encompass International Services S.L ansvarar inte för personliga uppgifter som skickas av personer under 18 utan korrekt godkännande.

Encompass International Services S.L. Den har antagit säkerhetsnivåerna för personuppgifter som lagligen krävs på grundval av den information som behandlas och har genomfört andra medel och ytterligare tekniska åtgärder inom räckhåll för att förhindra ändring, förlust, behandling eller obehörig tillgång till de uppgifter som lämnats i enlighet med Bestämmelserna i gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. Trots det ovanstående måste användaren vara medveten om att säkerhetsåtgärder på Internet inte är impregnerbara.

Encompass International Services S.L. förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy för att anpassa den till framtida lagstiftningsutveckling

Säkerhet för information På vår hemsida kan du vara säker på att din personligt identifierbara information är säker, i enlighet med gällande branschstandarder. Om du skickar personligt identifierbar information till oss via ett lösenord och ID rekommenderar vi att du inte avslöjar ditt lösenord eller ID till någon.

Observera att ingen dataöverföring via Internet eller något trådlöst nätverk kan garanteras vara 100% säker. Som en följd av detta, bekräftar vi att vi, när vi strävar efter att skydda din personligt identifierbara information,

Det finns säkerhets- och integritetsbegränsningar på Internet som ligger utanför vår kontroll.

Säkerheten, integriteten och integriteten av all information och data som utbyts mellan dig och oss via denna webbplats kan inte garanteras. och

All sådan information och data kan ses eller manipuleras i transit av en tredje part.

Integritetspolicy för tredje parts webbplatser Om vi ??inte meddelar dig tvärtom har dessa servicepartners bara rätt att använda din personligt identifierbara information, i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla den tjänst och / eller produkt som du har begärt. Du bör dock notera att användningen av din personligt identifierbara information av våra servicepartners regleras av dessa servicepartners integritetspolicy och är inte föremål för vår kontroll. Var vänlig medveten om att denna sekretesspolicy endast gäller för den här webbplatsen och inte på andra webbplatser som vi tillhandahåller länkar till.

Ändringar av denna Integritetspolicy. Denna sekretesspolicy kan ändras och därför bör du granska det regelbundet. Vi kommer givetvis att meddela dig om eventuella förändringar där vi är skyldiga att göra det.